อ.ทพ.ดร.ณัฐพล  ตั้งจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น.