ถอนฟันหน้า 500-600
ถอนฟันกราม 600-1,000
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1,500-2,000
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1,500-4,000
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก 1,500+250
ฟันปลอมโลหะ 5,500+300
ฟันปลอมครึ่งปาก 5,000-6,000
ฟันปลอมทั้งปาก 10,000-12,000
เดือยฟัน 3,000-3,500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7,000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10,000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง 13,000
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา 7,000
ครอบฟันโลหะผสมทอง 10,000
ครอบฟันทอง 13,000
ครอบชั่วคราว 1,500-2,000
รื้อครอบฟันต่อซี่ 1,000
เติมฟัน 500
โรคเหงือก
root planing 1,000 / ด้าน
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4,000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3,000
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000