ฟอกสัฟันขาว 6,000-7,500
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1,500-2,000