การบริการของเรารวมถึง

ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ (Periapical film) 120
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิล์มใหญ่ 400
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 500-1,000
อุดฟัน (Filling)
อุดชั่วคราว 300-400
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 400-500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 500-600
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 3,000
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4,500-5,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 5,000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000